ការផ្ទុះនៅលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១៤៥ នាក់និងរងរបួស ៥.០០០ នាក់


Update ការផ្ទុះនៅលីបង់៖ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការផ្ទុះដ៏ធំមួយនៅកំពង់ផែបេរូតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ១៤៥ នាក់បណ្តាលឱ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់ខ្លួននិងយ៉ាងហោចណាស់ ៥.០០០ នាក់រងរបួស។

ការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៃកំពង់ផែនិងបង្កការខូចខាតលើកាំយ៉ាងធំនៅចំកណ្តាលទីក្រុងដែលបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយអាចកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។