ការ​កែ​សម្រួល​លក្ខខណ្ឌ​ដល់​អ្នក​ដំណើរ​បរទេស ដែល​បាន​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​