ក្រុមហ៊ុន Apple រាយការណ៍ពីកំណើនទ្វេរខ្ទង់នៅត្រីមាសទី ៣


ក្រុមហ៊ុនអេបផលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០ សារពើពន្ធរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនាជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសចំនួន ៥៩,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង ១១ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសក្នុងមួយចំណែក ២,៥៨ ដុល្លារកើនឡើង ១៨ ភាគរយ។

លោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple បានមានប្រសាសន៍ថា“ កំណត់ត្រារបស់ Apple កាលពីខែមិថុនាត្រូវបានជំរុញដោយកំណើនពីរខ្ទង់ទាំងផលិតផលនិងសេវាកម្មនិងកំណើននៅក្នុងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនីមួយៗរបស់យើង” ។

យោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ការលក់អន្ដរជាតិមានចំនួន ៦២ ភាគរយនៃចំណូលត្រីមាសនេះខណៈការលក់សុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងតំបន់ Great China បានកើនឡើងដល់ ៩,៣២៩ ពាន់លានដុល្លារពី ៩,១៥៧ ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។

ការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone មានចំនួន ២៦,៤១៨ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ១,៧ ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ប្រាក់ចំណូលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឈានដល់ ១៣,១៥៦ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ១៤,៨ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

លោក Luca Maestri ប្រធាន CFO របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានមានប្រសាសន៍ថា“ ការអនុវត្តប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងគឺជាភ័ស្តុតាងដ៏រឹងមាំនៃសមត្ថភាពរបស់ Apple ក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងប្រតិបត្តិក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម” ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានប្រកាសពីការបែងចែកភាគលាភចំនួន ០,៨២ ដុល្លារក្នុងមួយភាគហ៊ុននៃភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន។ ភាគលាភត្រូវបង់នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហាដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបានកត់ត្រាគិតត្រឹមថ្ងៃបិទអាជីវកម្មនៅថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា