មានការកើនឡើងខ្លាំងនៅខេត្តចំនួន១៥ មានការសង្ស័យកើតជំងឺគ្រុនឈីកជាង ១៧០០ករណី