តើអ្នកមានដឹងទេថាចំនួនប្រជាជន​កម្ពុជាមាន​ចំនួនប៉ុន្មាន? ហើយខេត្តក្រុង​ណាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ​


អំពីប្រជាជនកម្ពុជា៖

  • ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចំនួន ១៦.៧៤២.៦៤០ នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី ៩ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ដោយផ្អែកលើការពន្យល់លំអិតរបស់ Worldometer នៃទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
  • ប្រជាជនកម្ពុជា ២០២០ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ១៦.៧១៨.៩៦៥ នាក់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
  • ប្រជាជនកម្ពុជាស្មើនឹង ០,២១% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកសរុប។
  • ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧១ ក្នុងបញ្ជីប្រទេស (និងភាពអាស្រ័យ) តាមចំនួនប្រជាជន
  • ដង់ស៊ីតេប្រជាជននៅកម្ពុជាគឺ ៩៥ នាក់ក្នុង ១ គីឡូម៉ែត្រ ២ (២៤៥ នាក់ក្នុងមួយម ២)
  • ២៤,២% នៃប្រជាជននៅទីក្រុង (៤.០៥០.៤៥៩ នាក់នៅឆ្នាំ ២០២០)
  • អាយុកាលមធ្យមនៅកម្ពុជាមាន ២៥,៦ ឆ្នាំ។

ប្រវត្តិចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា​នៅតាមបណ្តារាជធានី ក្រុង និងខេត្ត និងចំនួនប្រជាជនក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០

Year Population Yearly %
Change
Yearly
Change
Migrants (net) Median Age Fertility Rate Density (P/Km²) Urban
Pop %
Urban Population Country’s Share of
World Pop
World Population Cambodia
Global Rank
2020 16,718,965 1.41 % 232,423 -30,000 25.6 2.52 95 24.2 % 4,050,459 0.21 % 7,794,798,739 71
2019 16,486,542 1.46 % 236,750 -30,000 24.3 2.66 93 23.8 % 3,923,699 0.21 % 7,713,468,100 70
2018 16,249,792 1.50 % 240,383 -30,000 24.3 2.66 92 23.4 % 3,799,521 0.21 % 7,631,091,040 70
2017 16,009,409 1.54 % 243,117 -30,000 24.3 2.66 91 23.0 % 3,678,035 0.21 % 7,547,858,925 70
2016 15,766,292 1.58 % 244,856 -30,000 24.3 2.66 89 22.6 % 3,559,463 0.21 % 7,464,022,049 70
2015 15,521,436 1.64 % 241,845 -30,000 24.0 2.70 88 22.2 % 3,443,036 0.21 % 7,379,797,139 70
2010 14,312,212 1.52 % 207,772 -59,197 22.7 3.08 81 20.3 % 2,903,806 0.21 % 6,956,823,603 69
2005 13,273,354 1.78 % 223,623 -7,031 20.4 3.44 75 19.2 % 2,544,414 0.20 % 6,541,907,027 66
2000 12,155,239 2.67 % 299,820 69,699 18.1 4.25 69 18.6 % 2,258,686 0.20 % 6,143,493,823 64
1995 10,656,138 3.49 % 336,108 81,883 17.3 5.13 60 17.3 % 1,844,262 0.19 % 5,744,212,979 67
1990 8,975,597 3.07 % 252,143 -15,604 17.9 5.99 51 15.5 % 1,395,017 0.17 % 5,327,231,061 75
1985 7,714,880 2.88 % 204,223 -17,771 18.5 6.37 44 13.9 % 1,074,486 0.16 % 4,870,921,740 78
1980 6,693,764 -2.31 % -166,137 -17,000 19.1 5.42 38 9.9 % 662,376 0.15 % 4,458,003,514 79
1975 7,524,447 1.47 % 105,574 -25,000 17.6 6.16 43 4.5 % 336,810 0.18 % 4,079,480,606 69
1970 6,996,576 1.59 % 105,876 -49,684 17.0 6.70 40 16.0 % 1,117,077 0.19 % 3,700,437,046 67
1965 6,467,197 2.48 % 148,965 0 16.7 6.95 37 10.8 % 700,389 0.19 % 3,339,583,597 67
1960 5,722,370 2.55 % 135,416 0 17.2 6.95 32 10.3 % 588,531 0.19 % 3,034,949,748 67
1955 5,045,288 2.62 % 122,515 0 17.9 6.95 29 10.2 % 516,753 0.18 % 2,773,019,936 67

អត្រាកំណើនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះគឺ ១,៤១%។

ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា​នៅតាមបណ្តារាជធានី ក្រុង និងខេត្តសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ២០២០

# CITY NAME POPULATION
1 Phnom Penh 1,573,544
2 Takeo 843,931
3 Sihanoukville 156,691
4 Battambang 150,444
5 Siem Reap 139,458
6 Paoy Paet 79,000
7 Kampong Chhnang 75,244
8 Kampong Cham 61,750
9 Pursat 52,476
10 Ta Khmau 52,066
11 Phumi Veal Sre 44,270
12 Kampong Speu 33,231
13 Koh Kong 33,134
14 Prey Veng 33,079
15 Suong 30,000
16 Smach Mean Chey 29,329
17 Stung Treng 25,000
18 Tbeng Meanchey 24,380
19 Svay Rieng 23,956
20 Sisophon 23,218
21 Kampot 22,691
22 Kratie 19,975
23 Kampong Thom 19,951
24 Lumphat 19,205
25 Samraong 18,694
26 Pailin 17,850
27 Banlung 17,000