ថ្ងៃទី០២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ចំនួន​ ០៥នាក់​ និងមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ៖