កើនឡើងទៀតហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពារទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី០៩​ ខែសីហា​ មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ០៣នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០២នាក់​ ៖


កើនឡើងទៀតហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពារទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី០៩​ ខែសីហា​ មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ០៣នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០២នាក់​ ៖