ថ្ងៃទី១០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកឆ្លងថ្មី​ ១៥នាក់​ និងអ្នកជាស:ស្បេីយ​ ០១នាក់​ ៖