ថ្ងៃទី១២​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៣នាក់​ និងអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន​ ០៤នាក់​ ៖