ថ្ងៃទី១៤​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមាន​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយដែរ​ ៖