ថ្ងៃទី២០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមានករណីជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៦នាក់ថែមទៀត​ ៖