ថ្ងៃទី២៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ និងមិនមានអ្នកជា​សះស្បេីយ​ ៖