ថ្ងៃទី៣​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៣នាក់​ និងអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ០១នាក់​ ៖