ថ្ងៃទី​០៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០១នាក់​ និងមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ៖