ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក ឃើញថាកម្ពស់ទឹកមាននឹងមានការកើនឡើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ២៦ ២៧