ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាំមកនូវទឹកជំនន់ដល់តុងណាន ចិន ឆុងឈីង – Chongqing


 

រូបថតពីលើអាកាសដែលត្រូវបានថតកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ បង្ហាញពីតំបន់ទេសចរណ៍លិចទឹកមួយនៅក្នុងស្រុកតុងណានភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន។ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាននាំមកនូវទឹកជំនន់ដល់ផ្នែកតុងណាននៃដងទន្លេហ្វូជាំងដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំប្រមាណ ១៨០ ហិកតា។


មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ទឹកនៅទន្លេ Yangtze River ហើយនិង Jialing River ក៏មានការកើនឡើងដែរ ចិនមានជំនឿថា ជារៀងរាល់ ៥០០ ឆ្នាំម្តងនឹងមានគ្រោះទឹក ជំនន់ខ្លាំង ហើយជាក់ស្តែង​វាមានពិតមែន បើតាមប្រវត្ថិសាស្ត្រចិន​។​