មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ០២នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ៖