រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងករណីរបាយការណ៍របស់ លោក អ៊ុ ឡេង ដែលបានដាក់ជូនអភិបាលក្រុងតាខ្មៅ ស្តីអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់