វិធានការសំខាន់ៗ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់ក្រសួងសុខាភិបាល