សិស្សបឋមសិក្សា នៅប្រទេស​ចិន​ចាប់ផ្តើមចូលរៀន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា​ថ្មីហើយ


សិស្ស​បាន​មើល ពិធីបើក​ឆមាស​ថ្មី​នៅក្នុង ថ្នាក់រៀន​នៃ​បឋមសិក្សា​កំរិត២ នៅក្នុងទីក្រុង​ប៉េកាំង បានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃ​អង្គារនេះ។