សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ស្តីពី​ ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈីក​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៧​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ ៖