ឥទ្ធិពល នៃព្យុះទី៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ (SINLAKU) នឹងធ្វើឱ្យខ្យល់មូសុងនិរតី បង្កើនល្បឿនបក់បោកខ្លាំង មកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា