ឱកាសការងារជាមួយ លី ហួរ វេរលុយ!ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចម្រើន និងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនមុខតំណែង។
📧 សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកអ្នក៖ hr@lyhourpay.com
🔎ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://www.lyhourpay.com/career
☎️ព័ត៌មានលម្អិត៖ 087 42 1111 / 099 907 799
#Lyhourveluy #jobopportunity #job