30ក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់និស្សិតផ្នែកធុរកិច្ច


យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់និស្សិតអាជីវកម្ម ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយក្ស។

ក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោនិយោជិក Universum ទើបតែបានផ្សព្វផ្សាយចំណាត់ថ្នាក់នៃនិយោជិកអាមេរិកដែលទាក់ទាញបំផុតនៅឆ្នាំនេះ។ សាកលវិទ្យាល័យបានស្ទាបស្ទង់លើនិស្សិតជាង ៤៣.៧០០ នាក់ដែលមកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នានិងសាកលវិទ្យាល័យអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានក្នុងអនាគតនិយោជក។សំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរដែលបានសួរអ្នកឆ្លើយសំណួរសម្រាប់និយោជិកល្អ ៗ ៥ នាក់ដែលពួកគេចង់ធ្វើការបំផុត។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានយីហោនិយោជកបន្ទាប់មកចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុននិងអង្គការនានាដោយរកឃើញថាមាននិស្សិតដែលមានភាគហ៊ុនខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងមុខជំនាញនិងមុខវិជ្ជាសិក្សាផ្សេងៗដែលដាក់ឈ្មោះពួកគេថាជានិយោជកដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់ពួកគេ។

សម្រាប់និស្សិតពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជិត ១៤.០០០ នាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិក្រុមហ៊ុន Google បានឈរនៅលំដាប់កំពូលដូចដែលវាបានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួននិស្សិតខ្ពស់បំផុតពិចារណាក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងចំណោមនិយោជិកដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកីឡា ESPN បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំនេះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជានិយោជិកអាមេរិកដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតចំនួន ៣០ នាក់សម្រាប់និស្សិតផ្នែកធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើចំណែករបស់និស្សិតដែលដាក់ឈ្មោះពួកគេថាជានិយោជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមនិយោជិកល្អបំផុតទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

 1. Google៖ ១៩,៣ ភាគរយនៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០៖ មិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេ

 2. Apple៖ ១៥,៩ ភាគរយនៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៤

  ផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩-២០២០៖ ឡើង ២

 3. The Walt Disney Company៖ ១៥.១ ភាគរយនៃនិស្សិតផ្នែកអាជីវកម្មបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកល្អ ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៦

  ផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩-២០២០៖ ឡើង ៣

 4. Amazon៖ ១២,១% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចមួយនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកល្អ ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៣

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ១

 5. Nike៖ ១១,៨% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកីឡានេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៧

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ២

 6. J.P. Morgan១១.៥% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនធនាគារនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ៤

 7. Netflix៖ ១០,៩% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនដែលចាក់ផ្សាយវីដេអូនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកល្អ ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៩

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ២

 8. Tesla៖ ១០,៦% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកល្អ ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១២

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ៤

 9. Goldman Sachs៖ ៩,៧% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ធនាគារវិនិយោគនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៥

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ៤

 10. Spotify៖ ៨,៩% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយតន្រ្តីនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកល្អ ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១៤

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ៤

 11. ESPN៖ ៨.៣ ភាគរយភាគរយនៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានកីឡានេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ N/A

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: N/A

 12.  Deloitte៖ ៧.៣% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មជំនាញនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៨

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ៤

 13. Microsoft៖ ៦.៩% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១៦

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ៣

 14. Adidas៖ ៦.៣ ភាគរយនៃនិស្សិតអាជីវកម្មបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកីឡានេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១៧

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ៣

 15. Patagonia៖ និស្សិតជំនួញ ៦.១% បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់ក្រៅនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១៨

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ៣

 16. Buzzfeed៖ ៥.៩ ភាគរយនៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មាននេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១៩

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ឡើង ៣

 17. Ernst & Young៖ ៥,៤% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មជំនាញនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១០

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ៧

 18. Morgan Stanley៖ និស្សិតជំនួញ ៥,២% បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ធនាគារវិនិយោគនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១៣

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ៥

 19. ធនាគារអាមេរិច៖ និស្សិត ៥,០% បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូលទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២០

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០: ចុះក្រោម ១

 20. ក្រុមហ៊ុនកូកា – កូឡា៖ ៤.៧ ភាគរយនៃនិស្សិតអាជីវកម្មបានចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូលទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២២

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ២

 21. អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ និស្សិតផ្នែកធុរកិច្ច ៤.៧% បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២៥

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ៤

 22. Federal Bureau of Investigation៖ ៤.៦% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២៣

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ១

 23. SpaceX៖ និស្សិតផ្នែកជំនួញ ៤.៥% បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៣៣

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ១០

 24. Central Intelligence Agency៖ និស្សិតអាជីវកម្ម ៤,៤ ភាគរយបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថាប័នស៊ើបការណ៍បរទេសនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២៦

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ២

 25. PricewaterhouseCoopers: ៤,៣% នៃនិស្សិតផ្នែកអាជីវកម្មបានចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មជំនាញនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូលទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ១១

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ចុះក្រោម ១៤

 26. Delta Air Lines: ៤.២ ភាគរយនៃនិស្សិតអាជីវកម្មបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ៏ធំមួយនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៣៤

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ៨

 27. Marriott International៖ ៤,១% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៣៨

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ១១

 28. Starbucks៖ ៤,១% នៃនិស្សិតផ្នែកអាជីវកម្មបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែសង្វាក់កាហ្វេនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២៩

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ១

 29. Target៖ ៤,១% នៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកលក់រាយនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។


  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ៣២

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ឡើង ៣

 30. Facebook៖ ៣,៩ ភាគរយនៃនិស្សិតផ្នែកជំនួញបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនយក្សព័ត៌មានសង្គមនេះក្នុងចំណោមនិយោជិកកំពូល ៗ ទាំង ៥ របស់ពួកគេ។

  ចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ២៧

  ការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់, ២០១៩-២០២០:​ ចុះក្រោម ៣